Κατηγορίες

Πολύ συχνά συναντάμε σε ηλεκτρονικές συσκευές ή σε λοιπό εξοπλισμό δραστηριοτήτων (π.χ. σε φακούς) την ένδειξη IP ακολουθούμενη από δύο ψηφία. Η ένδειξη αυτή μας ενημερώνει για τον βαθμό προστασίας που έχουν τα ευαίσθητα εσωτερικά μέρη της συσκευής από την εισχώρηση στερεών αντικειμένων ή νερού.

Ο βαθμός προστασίας ορίζεται από δύο ψηφία:

Το πρώτο, με τιμές από 0 έως 6 ορίζει την προστασία από στερεά σώματα, π.χ. δάχτυλα, εργαλεία, χώμα, σκόνη κλπ.

Το δεύτερο ψηφίο, με τιμές από 0 έως 8, μας ενημερώνει για την προστασία από την εισχώρηση νερού.
Σε περίπτωση που αντί για αριθμητικό ψηφίο υπάρχει «X», σημαίνει ότι δεν δίνεται η σχετική πληροφορία από τον κατασκευαστή.

 Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει τις διάφορες διαβαθμίσεις στην προστασία.

Τι είναι ο βαθμός προστασίας IPXX

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  2810230962  6943186979

- ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ -